Thông Tin Tuyển Sinh

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2021

01/11/2020

Chứng chỉ/ Bằng được các Trường Đại học danh giá hàng đầu cấp như: Trường Đại học Cửu Long; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM; Trường Đại học Kinh Tế TP. HCM; Trường Đại học Văn Hiến TP. HCM; Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM; Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; Trường Đại học Trà Vinh; Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Công nghệ thông tin TP. HCM; Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM; Trường Đại học Kinh tế TP. HCM; Trường Đại học Sư phạm Huế; Trường Đại học Kinh tế Luật TP. HCM; Trường Trung cấp Sài Gòn và nhiều trường Đại học danh giá khác.

Xem thêm